4691 sayılı kanun kapsamında sağlanan muafiyet

 • Kurumlar/Gelir Vergisi Muafiyeti: Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.
 • Satışta KDV Muafiyeti: Girişimcilerin bu süre içerisinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinin satışında katma değer vergisinden muaftır.
 • Personel Gelir (Muhatasar) Vergisi Muafiyeti: Bölgede çalışan Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücret, prim, ikramiye ve benzeri gelirleri 31.12.2028 tarihine kadar her türlü (Gelir V., Damga V.) vergiden muaftır. Muafiyet kapsamına alınacak destek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu aşamaz.
 • Personelin Bölge Dışında Geçirdiği Sürelere ilişkin Gelir (Muhatasar) Vergisi Muafiyeti Girişimcilerin Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yürüttükleri Ar-Ge/Tasarım projeleri kapsamında çalışan Ar-Ge personelinin,  yürütülmekte olan projelerle ilgili  olarak bölge dışında geçirdikleri 5 başlık altındaki faaliyetlerle ilgili sürelere ait ücretlerin yüzde yüzü gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlandırılır. TGB’de yürütülmekte olan projelerle ilgili
  1)Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları, 
  2)Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar,
  3)Saha araştırması çalışmaları, 
  4)Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler,
  5)Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinlikler bu kapsamda değerlendirilir.
 • Lisansüstü Eğitim yapan Personel Gelir Vergisi Muafiyeti: Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan işletmelerde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere bölge dışında geçirdiği sürelere (aylık ders saati kadar) ilişkin ücretlerin yüzde yüzü gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlandırılır.
 • Temel Bilimler Alanında Personel Gideri Desteği: Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firmaların, matematik, fizik, kimya veya biyoloji alanından mezun Ar-Ge personeli istihdam etmeleri durumunda personelin maaşının asgari ücrete kadarki kısmı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Ancak bu kapsamda firmaya sağlanacak destek, ilgili ayda istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde onunu geçemez.
 • İthal Edilen Girdiler için Gümrük ve Fon / Damga Vergisi/Harç Muafiyeti : Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yürütülen Ar-Ge/Tasarım projeleri kapsamında yazılım, AR-GE, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesnadır.
 • Makina ve Teçhizat Satımn Alımlarında KDV Muafiyeti: Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yürütülen Ar-Ge/Tasarım projeleri kapsamında yazılım, AR-GE, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere satın alınan yeni makina ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden istisnadır.
 • Teknolojik Üretim: Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmalar, Bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları Ar-Ge projeleri sonucu elde ettikleri teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli yatırımı, yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi şartıyla Bölge içerisinde yapabilirler. Söz konusu yatırıma konu olan teknolojik ürünün üretim izin belgeleri, ilgili kurum ve kuruluş tarafından Bakanlık görüşü alınarak, öncelikle verilir. Bu yatırımlara ilişkin faaliyetler, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince tutulması zorunlu defterlerde, yatırım yapan işletmelerin Bölgede yürüttükleri Ar-Ge faaliyetlerinden ayrı olarak izlenir. Bu yatırımlar nedeniyle Bölgede çalışan personel ve bu yatırımlarından elde edilecek kazançlar Bölge dışında faaliyet gösteren işletmelerin ve bunların personelinin tabi olduğu esaslara göre vergilendirilir
 • Seri Üretimde Kurumlar Vergisi Muafiyeti: Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar‐Ge faaliyetleri neticesinde ortaya çıkarmış oldukları ürünleri kendilerinin seri üretime tabi tutarak pazara sunmaları halinde bu ürünün satışından elde edilecek kazançların lisans, patent gibi gayrimaddi haklara isabet eden kısmı; kurumlar vergisinden muaftır. Kazancın lisans ve patent gibi gayri maddi haklara isabet eden kısmının belirlenmesinde transfer fiyatlandırması esaslarına göre ayrıştırılır. Bu gelirlerin üretim ve pazarlama organizasyonu nedeniyle doğan kazanç kısmı ise istisna kapsamında değerlendirilmez. Ancak, lisans, patent gibi gayrimaddi haklara bağlanmamış olmakla birlikte uyarlama, yerleştirme, geliştirme, revizyon, ek yazılım gibi faaliyetlerden elde edilen kazançlar da istisna kapsamında değerlendirilir.

5746 sayılı kanun kapsamında sağlanan muafiyet

     1.SGK Primi İşveren Hissesi Desteği: Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ücretine gelir vergisi istisnası uygulanan personelin ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin %50 si her bir çalışan için 31.12.2028 tarihine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.