Teknoloji Geliştirme Bölgesi nedir?
Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün imkanlarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı ya da teknokenti ifade eder.
Aksaray Teknopark'a kimler başvurabilir?
AksarayTeknopark'a Ar-Ge/Yazılım/Tasarım projesi yürüten gerçek veya tüzel kişiler başvuru yapabilir.
Ne kadar süre ile kira sözleşmesi yapılabilir?
Firmaların sözleşmeleri başvuru formlarında belirtilen projelerin sürelerine bağlı olarak 1 yıllık yapılmaktadır.
Aksaray Teknopark'ta arazi kiralayabilir, kendi binamızı inşa edebilir miyiz?
Mevzuata uygun şekilde belirlenen parsellerde arazi kiralamanız ve kendi binanızı inşa etmeniz mümkündür.
Bölgede projesi tamamlanan, devam eden projesi olmayan firmalar için herhangi bir yaptırım var mıdır?
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 14. maddesinin 1.fıkrasının (ı) bendine göre “Bölgede yer alan ve projelerinin tamamlanma tarihinden itibaren yeni bir proje sunmayan girişimcinin son projesinin tamamlanma tarihinden itibaren; 30 gün içinde ilgili Vergi Dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir, üç ay içerisinde yeni bir Ar-Ge veya tasarım projesi başlatılamaması halinde, mevcut kira sözleşmesi süresi dikkate alınmaksızın girişimcinin Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli işlemlerin yapılır.
Bölge'de faaliyet gösteren firmaların yükümlülükeri nelerdir?
Aksaray Teknopark'ta yer alarak 4691 sayılı kanun kapsamında sağlanan muafiyetlerden yararlanan firmalar bu yasaya uygun olarak faaliyet göstermek zorundadır. Firmalar, Yönetici Şirket veya ilgili kamu kurumlarının periyodik izleme ve denetleme faaliyetleri kapsamında talep ettikleri her türlü bilgi ve belgeyi teslim etmek ve periyodik faaliyet formlarını doldurulmakla yükümlüdür.
Başvurusu kabul edilmeyen firmalar tekrar başvurabilir mi?
Başvurusu uygun görülmeyen firmaların bir kez daha başvurmalarını engelleyen herhangi bir sınırlama yoktur.
4691 sayılı teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu kapsamında sağlanan avantajlar nelerdir?
Ülkemizde teknoparkların kurulup işletilmesine ve denetlenmesine imkân sağlayacak yasal düzenleme 06.07.2001 tarihinde yürürlüğe giren 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 01.04.2014 tarihinde yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ile büyük ölçüde sağlanmıştır. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile bölgede yer alan kuruluşlara, bölgede çalışmak isteyen üniversite ve kamu personeline ve bölge yönetici şirketine önemli avantajlar sağlanmaktadır. Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Faaliyet Gösteren Kuruluşlara Yönelik Avantajlar: – Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bölgedeki yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları için 31.12.2028 yılına kadar gelir ve kurumlar vergisinden muafiyet; – Bölgede çalışan AR-GE ve tasarım personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2028 tarihine kadar her türlü vergiden muafiyet; – İstisna kapsamında bulunan destek personeli sayısı AR-GE personeli sayısının %10’unu aşmaması kaydıyla her türlü vergiden muafiyet; – Sigorta primi desteği: Ar-Ge ve destek personelinin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısının 31.12.2028 tarihine kadar muafiyeti. – Yine ayni süre içerisinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, oyun, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden (KDV) muaftır. – Ayrıca; AR-GE ve tasarım personellerinin bu Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda Bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı ile Bölgede yer alan işletmelerde en az bir yıl süreyle çalışan AR-GE ve tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı tamamı gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Üniversite ve Kamu Kurum ve Kuruluşları Personeli İstihdamı ile İlgili Sağlanan Avantajlar: Çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı-zamanlı olarak çalışma hakkı, Öğretim elemanlarının elde ettiği gelirlerin üniversite Döner Sermaye kapsamı dışında tutulması, Öğretim elemanlarının yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile şirket kurabilme, kurulu bir şirkete ortak olabilme ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilme hakkı tanınacaktır.
Vergi muafiyetleri ne şekilde denetlenmektedir?
Bölgede faaliyet gösteren firmaların vergi muafiyetlerine yönelik beyanlarının denetim sorumlusu Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü ve ilgili Vergi Dairesi’dir. Vergi denetimine ilişkin genel hususlar bölgedeki etkinlikler için de geçerlidir
Firmamı henüz kurmadım başvuru yapabilir miyim?
Firmanızı kurmadan da başvuru yapmanız mümkündür.
Akademisyenler için başvuru sürecinde farklılık var mıdır?
Akademisyenlerin başvuru sürecini tamamlamadan önce bağlı bulundukları üniversitelerden gerekli izinleri almış olmaları gerekmektedir. Detaylar için Aksaray Teknopark ile iletişime geçebilirsiniz.
Aksaray Teknopark'a kabul sonrasında, faaliyete başlamak için yapılması gerekenler nelerdir?
Kabul edilmiş firmaların, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında faaliyet gösterebilmeleri için kendilerine tahsis edilen ofis alanına taşındıktan itibaren 10 gün içinde Bölge Çalışma İşyeri Sicil Kaydını, SSK İşyeri Sicil Kaydını, yoklama fişinin ve vergi dairesinin mükellefiyetinin tesciline ilişkin belgesinin kopyalarını, 4691 Sayılı Yasa kapsamında sağlanan muafiyetlerden yaralanan personelin bilgilerini (özgeçmişleri, görev tanımları, işe başlama tarihleri, 4691 sayılı yasa kapsamında muafiyetlerden toplam yaralanma süresi, SSK işe giriş bildirgeleri) ve 4691 Sayılı Yasa kapsamı dışında kalan personel bilgileri (adı soyadı, işe başlama tarihi, işyerindeki görevi içeren bir yazı ve yazı ekinde o kişiye ait SSK işe giriş bildirgesi) Aksaray Teknopark Yönetim'e teslim edilmelidir.
Aksaray Teknopark'ta faaliyet gösterebilmek için şirket merkezinin bölgeye taşınması zorunlu mudur?
Şirket merkezinin bölgede olması zorunlu değildir. Firmalar mevcut Ar-Ge birimleriniAksaray Teknopark'a taşıyabilirler. Ancak bölgedeki Ar-Ge ve yazılım ofisinin Türk Ticaret Kanunu’na göre “işyeri” niteliğinde olması gereklidir. Merkezleri Aksaray ili sınırlarında olmayan şirketlerin bu koşulu yerine getirmesi için bölge ofislerinin şube olması zorunluluğu vardır.